Skip to content

Disclaimer

De nu volgende disclaimer is gegarandeerd grapvrij. Er wordt ook niet in gegiecheld of geschaterd, kortom, u zal uitzonderlijk niet worden behandeld als achterlijk vee. In geval van betwisting oordeelt de rechtbank van Dendermonde. Komt-ie:

Deze website is geen weerspiegeling van de ideeën of meningen van Amedee Van Gasse, zijn kennissen, zijn familie, of zijn katten.
Citeer mij hier niet mee – citeer mij nergens mee.
Alle rechten voorbehouden.
Deze website is het exclusieve eigendom van Amedee Van Gasse.
Elke verveelvuldiging of openbaarmaking, in enige vorm of enige wijze, van het geheel of delen uit deze website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amedee Van Gasse is ten strengste verboden.
Nadruk verboden.
Op deze website komen namen voor van gedeponeerde handelsmerken. Deze namen zijn in de tekst niet voorzien van een handelsmerk-symbool, omdat ze slechts dienen als aanduiding van de besproken produkten. Hierbij wordt op geen enkele wijze getracht inbreuk te maken op de rechten van de handelsmerkhouder.
Ondanks alle aan de samenstelling van de website bestede zorg, kan noch Amedee Van Gasse noch zijn Internet-aanbieder aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade aan de lezer en/of zijn/haar apparatuur, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze website zou kunnen voortkomen.
Deze website kan veranderen zonder voorafgaande verwittiging.
Deze website is een beetje uitvergroot om details duidelijker te tonen, maar enige overeenkomst met personen, levend of dood, is onbedoeld en toevallig.
Alleen droog kuisen, niet buigen, plooien, samendrukken of verminken.
Ansjovissen en pepers toegevoegd aan de website op verzoek.
Alle ingesloten betekenissen van deze website zijn gebaseerd op laboratoriumresultaten – uw resultaten kunnen verschillen.
Geen vervangingen toegestaan, zolang de voorraad strekt, gedurende een beperkte periode.
Schudden voor gebruik.
Deze website wordt geleverd zonder garanties, expliciet noch impliciet.
De lezer van de Webpage neemt alle verantwoordelijkheid op zich.
Gelieve te beperken tot een webpagina per klant.
Verboden voor honden, zelfs aan de hand; verboden voor fietsen, zelfs aan de leiband.
Buiten bereik van kleine kinderen en huisdieren houden.
Indien deze website op de huid of in de ogen terecht komt, overvloedig spoelen met water en het Antigifcentrum bellen.
U hoeft nog niet te betalen, u hoeft niets te bestellen, deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn, en u moet niet ter plaatse zijn om te winnen.
Vraag naar ons webpagina-voedsel of exotische-vrouwen omruilgarantie.
Niet gebruiken tijdens het besturen van een motorvoertuig of zware uitrusting.
Sommige getoonde accessoires zijn opties.
BTW niet inbegrepen.
Alleen van toepassing op het betrokken gebied.
Mogelijk te intens voor sommige kijkers.
Niet geschikt voor kinderen onder 5 jaar omdat de kleine stukjes kunnen worden ingeslikt of opgesnoven.
Niet afstempelen.
Gebruik de achterzijde voor verdere opsommingen.
Enkel voor recreatief gebruik.
Alle modellen zijn ouder dan 18 jaar.
Geen gebruikers-onderhoudbare onderdelen binnenin.
Tenminste houdbaar tot: zie datum op deksel.
Koel en droog bewaren, direkt verwerken.
Gesimuleerde beelden.
Bewerkt voor televisie.
Verbreken van zegel bevestigt aanvaarden van overeenkomst.
Niet op de openbare weg gooien.
KB 10.4.90 Brengt de gezondheid ernstige schade toe.
Eerst duwen, dan trekken.
Lijst was aktueel op moment van afdrukken.
Aanzienlijke boetes voor vervroegde terugtrekking.
De geannuleerde cheque is uw ontvangstbewijs.
Hygiënisch gemaakt voor uw bescherming.
Werknemers en hun familie komen niet in aanmerking.
Geen Visa, American Express, Mister Cash, Bankcontakt, maaltijdcheques, Proton-kaarten of Euro’s.
De bestuurder heeft geen contant geld.
Opgelet, hier waak ik!
Kleuren kunnen na verloop van tijd vervagen.
Gezien op TV.
Enige montage vereist.
Batterijen niet inbegrepen.
Aktiefiguren worden apart verkocht.
Deze website werd gevuld verpakt – enige bezinking kan optreden gedurende het verzenden.
Bekijk deze website niet indien het veiligheidslabel verbroken, beschadigd of afwezig is.
Licht ontvlambaar – niet bekijken in of nabij vonken of een open vuur.
Vermijd dampen in te ademen, bekijk in een goed-verluchte ruimte.
Wanneer jeuk, uitslag, zwellingen of irritatie zich ontwikkelen, stop dan het gebruik en raadpleeg uw huisarts.
Bij inslikken niet laten braken.
Deze website is enkel geldig op de deelnemende internet sites, en prijzen kunnen lichtjes hoger zijn in Limburg en West-Vlaanderen.
Gelieve vier to zes weken te rekenen voor levering.
Indien deze website defekt blijkt te zijn, stuur hem dan terug naar Amedee Van Gasse voor onderhoud, of een erkende verdeler.
Gelieve te wachten tot de website volledig tot stilstand is gekomen alvorens te bekijken, en plaats alle zitplaatsen en asbakken in hun vertikale stand.
Deze website kan dichterbij zijn dan het lijkt.
Deze website is niet fout-tolerant en is niet ontworpen, gemaakt of bedoeld voor gebruik in gevaarlijke omgevingen die foutloze werking vereisen, zoals in het bedienen van nucleaire installaties, vliegtuignavigatie of communicatiesystemen, vluchtgeleiding, levensondersteunende machines, of wapensystemen, bij dewelke het slecht functioneren van de website, de gebruikte browser en/of de server waarop de website en/of de browser zich bevinden, zou kunnen leiden tot de dood, verwonding, of ernstige materiële schade of schade aan de omgeving.
Deze disclaimer omvat geen orkanen, vloedgolven, elektromagnetische straling van nucleaire ontploffingen, examens, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, of andere ‘forces majeures’, onjuist gebruik of installatie, of het uit uw neus lopen van enerlei dranken die u net tot u genomen heeft ten gevolge van lachen tijdens het bekijken van deze website.
WAARSCHUWING: Deze website vervormt ruimte en tijd in zijn omgeving.
WAARSCHUWING: Deze website trekt ieder ander massadeeltje in het universum aan, inclusief de websites van anderen, met een kracht evenredig met het product van de massa’s en omgekeerd evenredig met de tussenliggende afstand.
WAARSCHUWING: De massa van deze website bevat de energie equivalent met 340 miljoen ton TNT per kilogram gewicht.
UITERST VOORZICHTIG BEHANDELEN: Deze website bevat minuscule elektrisch geladen deeltjes die bewegen met snelheden groter dan tweehonderd miljoen kilometer per uur.
MEDEDELING AAN DE VERBRUIKER: Vanwege het “onzekerheidsbeginsel” is het voor de verbruiker onmogelijk om op hetzelfde moment zowel de plaats en de snelheid van deze website te bepalen.
ADVIES: Er is een extreem kleine maar niet onbestaande kans dat, door een proces bekend als “tunneling”, deze website spontaan verdwijnt van zijn huidige plaats en weer opnieuw verschijnt op een willekeurige plaats in het universum, inclusief de woning van uw buurman. De producent is niet verantwoordelijk voor enigerlei schade of ongemakken die hiervan het gevolg kunnen zijn.
AANDACHTIG LEZEN VOOR HET OPENEN VAN DE VERPAKKING: Volgens bepaalde voorgestelde versies van de Grote Unificatie Theorie, kunnen de elementaire deeltjes waaruit deze website bestaat vervallen tot nietigheid binnen de komende vierhonderd miljoen jaar.
DIT IS EEN 100% MATERIE PRODUCT: In het onwaarschijnlijke geval dat deze website in aanraking zou komen met antimaterie in om het even welke vorm, zal een katastrofische explosie het gevolg zijn.
WETTELIJK VERPLICHTE ALGEMENE MEDEDELING: Ieder gebruik van deze website, op om het even welke wijze, zal de hoeveelheid wanorde in het heelal doen stijgen. Alhoewel hieruit geen aansprakelijkheid voortvloeit, wordt de gebruiker ervan verwittigd dat dit proces uiteindelijk zal leiden tot de hittedood van het heelal.
NOTA: De meest elementaire deeltjes van deze website worden bijeen gehouden door een “lijm”kracht waarover nog weinig is geweten en waarvan de adhesieve kracht daarom niet blijvend kan worden gegarandeerd.
AANDACHT: In weerwil van enige andere opsomming van de inhoud van deze website, wordt de gebruiker ervan op de hoogte gebracht dat deze website in werkelijkheid voor 99.9999999999% uit lege ruimte bestaat.
NIEUWE GROTE UNIFICATIE THEORIE DISCLAIMER: De producent mag technisch gesproken zeggen dat deze website tien-dimensionaal is. Echter, de gebruiker wordt eraan herinnerd dat dit geen wettelijke rechten verleent bovenop die toepasselijk op drie-dimensionale objecten, omdat de zeven nieuwe dimensies “opgerold” zitten in zo een kleine “ruimte” dat ze niet kunnen worden waargenomen.
MEDEDELING: Sommige quantumfysische theoriën suggereren dat wanneer de gebruiker deze website niet rechtstreeks observeert, deze kan ophouden te bestaan, of enkel bestaat in een vage en onbepaalde staat.
BESTANDDEELSEVENWAARDIGHEIDSBERICHT: De subatomische deeltjes (elektronen, protonen, enz.) waaruit deze website bestaat zijn exact dezelfde in ieder meetbaar opzicht als die welke gebruikt worden in de websites van andere producenten, en geen eis tot het tegendeel kan wettig worden uitgedrukt of ingesloten.
GEZONDHEIDSWAARSCHUWING: Zorg moet in acht worden genomen bij het heffen van deze website, omdat zijn massa, en daarmee zijn gewicht, afhankelijk is van zijn snelheid ten opzichte van de gebruiker.
BELANGRIJKE BERICHT AAN KOPERS: Het hele fysische heelal, inclusief deze website, zal ooit terugvallen in een oneindig kleine ruimte. Indien daaropvolgend een ander heelal herverschijnt, kan het bestaan van deze website in dat heelal niet worden gegarandeerd.
In droge toestand ontplofbaar.
Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.
Vormt met metalen een erg gemakkelijk ontplofbare verbinding.
Ontploffingsgevaar door verwarming.
Ontplofbaar met en zonder lucht.
Kan brand veroorzaken.
Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.
Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare of met oxiderende stoffen.
Heel licht ontvlambaar.
Reageert heftig met water.
Vormt licht ontvlambaar, giftig gas in contact met water of met zuren.
Spontaan ontvlambaar in lucht.
Kan bij gebruik een ontvlambare, ontplofbare damp of luchtmengsel vormen.
Kan ontplofbaar peroxide vormen.
Kan overgevoeligheid veroorzaken, is schadelijk en is heel giftig bij inademing, aanraking met de huid of opname door de mond.
Gevaar voor cumulatieve effecten.
Veroorzaakt ernstige brandwonden.
Irriterend voor de ogen, ademhalingswegen en huid.
Gevaar voor ernstige en onherstelbare effecten.
Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.
Kan kanker, erfelijke genetische schade en geboorteafwijkingen veroorzaken.
Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling.
Indien iets in deze website of de bijbehorende disclaimer u beledigt, zet u er overheen en ga anders maar naar een andere website.

Leave a Reply