Skip to content

bash

black internal hdd on black surface

How big is a clean install of Ubuntu Jammy Jellyfish (22.04)?

Because curiosity killed the cat, not because it’s useful! 😀

Start with a clean install in a virtual machine

I start with a simple Vagrantfile:

Vagrant.configure("2") do |config|
 config.vm.box = "ubuntu/jammy64"
 config.vm.provision "ansible" do |ansible|
  ansible.playbook = "playbook.yml"
 end
end

This Ansible playbook updates all packages to the latest version and removes unused packages.

- name: Update all packages to the latest version
 hosts: all
 remote_user: ubuntu
 become: yes

 tasks:

 - name: Update apt cache
  apt:
   update_cache: yes
   cache_valid_time: 3600
   force_apt_get: yes

 - name: Upgrade all apt packages
  apt:
   force_apt_get: yes
   upgrade: dist

 - name: Check if a reboot is needed for Ubuntu boxes
  register: reboot_required_file
  stat: path=/var/run/reboot-required get_md5=no

 - name: Reboot the Ubuntu box
  reboot:
   msg: "Reboot initiated by Ansible due to kernel updates"
   connect_timeout: 5
   reboot_timeout: 300
   pre_reboot_delay: 0
   post_reboot_delay: 30
   test_command: uptime
  when: reboot_required_file.stat.exists

 - name: Remove unused packages
  apt:
   autoremove: yes
   purge: yes
   force_apt_get: yes

Then bring up the virtual machine with vagrant up --provision.

Get the installation size

I ssh into the box (vagrant ssh) and run a couple of commands to get some numbers.

Number of installed packages:

$ dpkg-query --show | wc --lines
592

Size of the installed packages:

$ dpkg-query --show --showformat '${Installed-size}\n' | awk '{s+=$1*1024} END {print s}' | numfmt --to=iec-i --format='%.2fB'
1.14GiB

I need to multiply the package size with 1024 because dpkg-query outputs size in kilobytes.

Total size:

$ sudo du --summarize --human-readable --one-file-system /
1.9G	/

Get the installation size using Ansible

Of course, I can also add this to my Ansible playbook, and then I don’t have to ssh into the virtual machine.

 - name: Get the number of installed packages
  shell: dpkg-query --show | wc --lines
  register: package_count
  changed_when: false
  failed_when: false
 - debug: msg="{{ package_count.stdout }}"

 - name: Get the size of installed packages
  shell: >
   dpkg-query --show --showformat '${Installed-size}\n' 
   | awk '{s+=$1*1024} END {print s}' 
   | numfmt --to=iec-i --format='%.2fB'
  register: package_size
  changed_when: false
  failed_when: false
 - debug: msg="{{ package_size.stdout }}"

 - name: Get the disk size with du
  shell: >
   du --summarize --one-file-system /
   | numfmt --to=iec-i --format='%.2fB'
  register: du_used
  changed_when: false
  failed_when: false
 - debug: msg="{{ du_used.stdout }}"

The output is then:

TASK [Get the number of installed packages] ************************************
ok: [default]

TASK [debug] *******************************************************************
ok: [default] => {
  "msg": "592"
}

TASK [Get the size of installed packages] **************************************
ok: [default]

TASK [debug] *******************************************************************
ok: [default] => {
  "msg": "1.14GiB"
}

TASK [Get the disk size with du] ***********************************************
ok: [default]

TASK [debug] *******************************************************************
ok: [default] => {
  "msg": "1.82MiB /"
}
technology computer desktop programming

screenshots van de framebuffer

Soms moet ne mens al eens iets speciaals doen, zoals het nemen van een screenshot op een toestel dat wel Linux draait, maar geen X. Oink? Volgens StackExchange zou ik fbgrab of fbdump moeten gebruiken, maar dat is in dit concrete geval niet mogelijk because reasons.

In dit concrete geval is er een toepassing die rechtstreeks naar de framebuffer beelden stuurt. Bon, alles is een file onder Linux, dus ik ging eens piepen wat er dan eigenlijk in dat framebuffer device zat:


$ cp /dev/fb0 /tmp/framebuffer.data
$ head -c 64 /tmp/framebuffer.data
kkk�kkk�kkk�kkk�kkk�kkk�kkk�kkk�kkk�kkk�kkk�kkk�kkk�kkk�kkk�kkk�

IEKS!!!
Alhoewel…
Tiens, dat zag er verdacht regelmatig uit, telkens in groepjes van 4 bytes. “k” heeft ASCII waarde 107, of 6B hexadecimaal, en #6B6B6B is een grijstint. Ik had voorlopig nog geen enkel idee wat die “�” betekende, maar ik wist dat ik iets op het spoor was!

Ik heb framebuffer.data dan gekopieerd naar een pc met daarop Gimp. (referentie naar Contact invoegen)

:(){ :|:& };:

Ik daag iedereen uit om de titel van deze post in te typen in Bash.

DISCLAIMER: zorg dat je vooraf alle andere programma’s afgesloten hebt!